สายไฟโซลาร์เซลล์ DC PV1-F Cable & AC Cable

การเลือกขนาดสายไฟฟ้า ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น เราจะดูที่ พิกัด การทนกระแสไฟฟ้า ของสายไฟฟ้าเป็นสําคัญ กล่าวคือถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแส ไฟฟ้ามาก เราก็ต้องเลือกใช้ขนาดสายไฟฟ้าใหญ่ ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้ากินกระแสไฟฟ้า น้อย เราก็ใช้สายไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กลงมา และเลือกประเภทของสายให้เหมาะสม เช่น สายไฟ AC สายไฟ DC

การเลือกขนาดสายไฟฟ้ากระแสสลับ AC

การเลือกสายไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ใช้งานในบ้านให้เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจากโหลดการใช้งาน หรือกระแสไฟฟ้า แอมแปร์ทีไฟฟ้าไหลผ่าน โดยเผื่อ ค่าความปลอดภัยอย่างน้อย 25% เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ ที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าไฟลัดวงจร แต่ที่จริงแล้วเกิดจากการ ใช้สายไฟเล็กเกินไป ทําให้สายไฟร้อนจัด จนเกิดไฟลุก

และการใช้ไฟฟ้านานเกิน 3 ชั่วโมง ประสิทธิภาพของสายไฟจะลดลง 80% ดังนั้น การคํานวณขนาดสายไฟต้อง เผื่อค่าความปลอดภัย เพิ่มจากขนาดที่ใช้ 25%

ดังกล่าว ซึ่งขนาดสายไฟที่ใหญ่ขึ้นราคาก็สูงขึ้นเช่นกัน ส่วนการเลือกสายไฟแบบมี เส้นเดียว เส้นคู่ หรือ 3 เส้น 4 เส้น ที่อยู่รวมในสายเส้นเดียว ก็ขึ้นอยู่กับการ ออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน และควรใช้สีของสายไฟคนละสี เพื่อรู้ว่าเป็นเส้น ใดในปลายสาย

สายไฟฟา THW เป็นสายฟ้าที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้มากถึง 750โวลต์(แล้วแต่ ขนาด) มีฉนวนพีวีซีหุ้ม 1ชั้น และเป็นสายเพียงเส้นเดียว การติดตังต้องร้อยเข้าไป ในท่อร้อยสายไฟฟ้าอีกทีหนึ่ง เพื่อป้องกัน กรณีที่ต้องการฝังท่อในผนังคอรกรีต หรือเดินบนฝ้าเพดาน สาย THW นี้ ไม่แนะนําให้ติดตั้งนอกอาคาร หรือฝังใต้ดิน ไม่ ให้สายสัมผัสกับดินหรืออากาศโดยตรง จะต้องร้อยเข้าไปในท่อไฟฟ้าก่อนเท่านั้น

สายไฟฟา VAF เป็นสายไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้า 300 โวลต์(ไฟตามบ้าน เรามีแรงดัน 220โวลต์) เป็นสายที่มี 2 เส้น หรือ 3 เส้น ในสายเส้นเดียว หุ้มด้วย ฉนวนพีวีซี 2 ชั้น สําหรับการติดตังภายในอาคารเท่านัน ไม่ควรนําสาย VAF ไปติดตั้ง นอกอาคาร หรือฝังใต้ดินเด็ดขาด เพราะฉนวนที่หุ้มสาย VAF นี้ไม่สามารถทนต่อ สภาพอากาศ แสดงดิน หรือสารอินทรีย์ที่อยู่ในดินได้นาน ที่เราสามารถเห็นได้โดย ทั่วไป ที่ติดตั้งกับผนังหรือเพดานบ้าน ด้วยเข็มขัดรัดสาย หรือ Clip รัดสาย